Aikido Brasil > Técnicas de Aikido > FEPAI > 3° Kyu - Faixa Verde


Blog Aikido Brasil


Técnicas de Aikido


3° Kyu - Faixa Verde - Federação Paulista de Aikido (FEPAI)


Aikido Faixa Verde


Mínimo de 90 horas-aula e 5 meses de treino.


1. Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo Omote


2. Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo Ura


3. Suwari Waza Katadori Dai Yonkyo Omote - (TS)


4. Suwari Waza Katadori Dai Yonkyo Ura - (TS)


7. Yokomen Uchi Kirioroshi Shihonage Omote - (TF)


6. Yokomen Uchi Kirikaeshi Shihonage Ura - (TF)


7. Yokomen Uchi Kirikaeshi Iriminage Omote - (TF)


8. Yokomen Uchi Kirioroshi Iriminage Ura - (TF)


9. Munadori Dai Nikyo Omote - (TS)


10. Munadori Dai Nikyo Udehishigi - (TS)


11. Shomen Tsuki Dai Itikyo Omote - (TF)


12. Shomen Tsuki Dai Itikyo Ura - (TF)


13. Shomen Tsuki Kotegaeshi Omote - (TF)


14. Shomen Tsuki Kotegaeshi Ura - (TF)


15. Hanmi Handachi Gyakuhanmi Katatedori Shihonage Omote - (TS)


16. Hanmi Handachi Gyakuhanmi Katatedori Shihonage Ura - (TS)


TS --> Técnica Sólida

TF --> Técnica Flexível

Apoio:

Aikido - Instituto União


Arte da Paz


Anuncie


Propaganda