Aikido Brasil > Técnicas de Aikido > FEPAI > Jo no Suburi


Blog Aikido Brasil


Técnicas de Aikido


Jo no Suburi - Federação Paulista de Aikido (FEPAI)


1. Choku Zuki


2. Kaeshi Zuki


3. Ushiro Zuki


4. Tsuki Gedan Gaeshi


5. Tsuki Jodan Gaeshi


6. Shomen Uchi Komi


7. Renzoku Uchi Komi


8. Men Uchi Gedan Gaeshi


9. Men Uchi Ushiro Tsuki


10. Gyaku Yokomen Ushiro Tsuki


11. Katate Gedan Gaeshi


12. Tooma Katate Uchi


13. Katate Hachi no Ji Gaeshi


14. Hasso Gaeshi Uchi


15. Hasso Gaeshi Tsuki


16. Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki


17. Hasso Gaeshi Ushiro Uchi


18. Hasso Gaeshi Ushiro Barai


19. Hidare Nagare Gaeshi Uchi


20. Migi Nagare Gaeshi Tsuki

Apoio:

Aikido - Instituto União


Arte da Paz


Anuncie


Propaganda